Odpowiedzialność prawna

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są prawdziwe i prawidłowe wg najlepszej wiedzy właściciela serwisu archibajt.pl. Właściciel niniejszej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe straty lub zniszczenia wynikające z używania niniejszego serwisu archibajt.pl lub błędnych informacji, pomyłek znakowych lub innych znalezionych w tym serwisie. W żaden sposób właściciel nie może być odpowiedzialny bezpośrednio lub pośrednio za nadzwyczajne straty jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z używania niniejszego serwisu archibajt.pl, informacji w nim zawartych lub odnośników, a także jakichkolwiek wyników pracy niniejszego serwisu archibajt.pl, jak również za utracone korzyści, zyski, przestoje w pracy, szkody w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu lub systemach i danych przeznaczonych do korzystania z niniejszego serwisu archibajt.pl lub z nim połączonych, znanych i nieznanych właścicielowi niniejszego serwisu.